Tehnička podrška

Tlak u sustavu se neprekidno smanjuje

ne
Dali je ventil ispod automatskog
zračnog ventila zatvoren - (crt.1).
da
 

Zatvorite ga i povećajte tlak
(preporučani radni tlak – 3 bar ).

da
Solarni fluid ističe iz sigurnosnog ventila.
ne
 

Defektna Ekspanziona posuda.

Ekspanziona posuda je isključena iz sustava.

Ekspanziona posuda je nepravilno dimenzionirana - mala. Ponovo izračunati. Instalirajte dodatne posude ukoliko je potrebno.

Pretlak ekspanzijske posude je previsak (nizak).

Pritisak u sustavu je previsak (ako je potrebno smanjite ga).

Nepravilno dimenzioniran sigurnosni ventil (suviše niskog tlaka - npr.. Sigurnosni ventil 3 bara, i neophodan je od 6 ili 8 bara). Zamijenite ga.

ne
Dali je solarni krug hermetičan.
(Provjeriti sve spojeve na hermetičnost).
   

Ispraznite sustav, popravite loše varove. Opet napunite i odzračite sustav

Koliko je sustav bolje odzračen, toliko će biti manji broj pogrešaka izazvanih prisustvom zraka u sustavu.
Odzračavanje najbolje se postiže pumpanjem solarnog fluida kroz solarnog sustava i kroz jedan spremnik pun sa istog fluida, dok mjehurići ne prestanu izlaziti.
■ Varijacija tlaka od 1-2 bar, uslijed temperaturne razlike tijekom rada sustava je normalna.
■ Tlak u sustavu ne treba pasti ispod vrijednosti statičkog tlaka
+ 0.5 bar. U suprotnom, to stvara vakuum u gornjim dijelovima Sunčevog sustava, što stvara uvjete za usisavanje zraka u njemu.


crtež 1

Postoji sunčevog zračenja ali crpka ne radi

ne
Dali je displej automatike aktivan
(osvijetleni LED).
da
 

Automatika nema napajanje.
Provjerite kabel za napajanje i osigurače.

da
Postignuta maksimalna temperatura u spremniku
ne
 

Provjeri maksimalnu temperaturu u spremniku u postavke u automatiku.

Preporučeni:
  ■ Spremnik - tmax = 60°C ( crt. 1 )
  ■ Buffer - tmax = 90°C ( crt.2 )

(Podesiti, ako je potrebno).

da
Dali crpka radi ako je uključimo ručno
ne
 

Diferencijalna temperaturna razlika je previsoka (preporuča se: Δt = 5 ÷ 8 °C).
Provjerite!

Temperaturni senzor - sonda je neispravan ili loše postavljen.

da
Dali automatika uključuje crpku?
ne
 

Crpka je blokirana!

Osovina crpke je blokirana. Okrenuti osovinu (bez napajanja)

U crpki ima nečistoća. Očistiti crpku.

Ako nema efekta, zamijeniti crpku.

Automatika u defektu.

Drugi razlozi:

 • Spremnik je zagrijan, ali ni je dostignuta maksimalna temperatura.Sunčevo zračenje nije dovoljno da se postigne potrebna diferencijalna temperaturna razlika za uključenje crpke. Ponašanje sustava u ovom slučaju je zadovoljavajuće.


crtež 1


crtež 2

Temperaturna razlika između spremnika i kolektora je previsoka

ne
Dali crpka radi.
da
 

Dali je postignuta maksimalna temperatura u spremniku.

Preporučeno:
  ■ Spremnik -  tmax = 60°C
  ■ Buffer - tmax = 90°C

Da. Funkcija normalna.
Ne. Proverite podešavanje automatike. Koregirati, ako je potrebno.
Dali crpka radi.
Ne. Provjerite crpku i automatiku (tab. 1.2)

ne
Dali mjerač protoka očituje protok?
da
 

Zrak u sustavu. Odzračite sustav.

ne
Dali je protok zadovoljavajući:
- - Preporučeni protok za kolektore Euroterm ESK 2.5 SB
  ■ High flow sistemi: Q = 40 l/h/m²
  ■ Low flow sistemi:Q = 10 ÷ 15 l/h/m²
da
 

Povečajte protok.

da
Temperatura na povratku je gotovo jednaka kao i ona na potisku.
ne
 

Izmjenjivač topline je blokiran od nečistoća, ili je malen. Očistiti ili zamijeniti ga ako je malen.

Provjerite konekcije:
  ■ Topla - gore
  ■ hladna - dolje

Temperaturna razlika:

 • High flow sistemi: Δt = 10 K
 • Low flow sistemi: Δt = 30 K

Crpka radi ali merač protoka ne pokazuje protok

ne
Da li su svi ventili otvoreni.
da
 

Otvorite ih i osigurajte se u njihovim daljem funkcionisanje.

da
Vazduh u sistemu (najverovatnije).
Odzračite sistem.
Dali merač protoka pokazuje protok (crt.1)?
ne
 

Proverite tlak u sistemu.

da
Blokirani hvatač nečistoća.
ne
 

Očistite hvatača nečistoće.

da
Blokirani nepovratni ventil (preporučuje se korišćenje nepovratnih ventila sa oprugom - crt.2)
   

Zamenite ga.

Odzračivanje sistema, zbog riska od formiranja pare u vreme velikog sunčevog zračenja, treba da se uradi ako je moguće, rano ujutru ili kasno popodne. Postupak za odzračivanje sistem je sledeći:

 1. Otvorite sve ventile.
 2. Povećajte tlak u sistemu pomoću crpke za punjenje
 3. U rad crpke dodajte kratke pulsirajuće periode maksimalnom snagom.
 4. Ako je potrebno otvorite vijak crpke, ispustite vazduh i ponovo zatvorite.
 5. Zatvorite sve ventile ( pod automatski zračnih ventila ), posle uspešno odzračivanja.


crtež 1


crtež 2

Temperatura vode u spremniku znatno se smanjuje preko noći, iako nema potrošnje tople vode

da
Dali crpka radi noću.
ne
 

Proverite dali automatika i sonde – senzori pravilno funkcioniraju.

da
Temperatura u kolektoru je viša od ambijentalne temperature noću.
ne
 

Proverite nepovratne ventile na potisu i povratku.

da
Toplotna izolacija spremnika je nedovoljna.
ne
 

Pojačajte toplotnu izolaciju.

ne
Dali je izolacija dobro prilijepljena na zidove bojlera.
da
 

Prilijepiti ispravno.

ne
Dali su svi priključci dobro izolovani.
da
 

Izolovati.

da
Cirkulaciona crpka radi previše dugo.
ne
 

Koregirajte postavke u automatici.

da
Isključite pumpu i zatvorite ventil za vodu. Dali su manji gubitci u spremniku?
ne
 

Očistite nepovratne ventile (promijeniti, ako je potrebno)
Dali su manji gubitci u spremniku?

Prirodna cirkulacija u liniji je prejaka.
Insatlirati jači nepovranti ventili ili insatlirati elektromotorni ventil nakon crpke.
Elektromotorni ventil je otvoren dok crpka radi. U suprotnom je zatvoren.
Pumpa i elektromotorni ventil trebaju biti paralelno električno povezani. Opet pustiti crpku da radi.

Sistem funkcioniše normalno, ali temperatura u spremniku je niska

ne
Dali je dobro dimenzionisana cijevna mreža (Tab.1).
da
 

Proveriti i koregirati.

ne
Dali je dobro i potpuno izolovana cijevna mreža.
da
 

Potpuno izolovati.

da
Dali je oštećena izolacija koja je izložena spoljnim utjecajima (preporučljivo je da bude obložena aluminijskog lima).
ne
 

Koregirati. Upotrebljava se izolacija sa zaštitnim UV slojem kao i zaštićena od mehaničke utjecaje ili da već postavljena izolacija bude opšivena aluminijskog lima.

ne
Dali je kompletna armatura dobro izolovana.
   

Izolovati.

 

Broj kolektora Protok  Dimenzija cijevi
/ l/h mm
1 120 15 x0.7
2 240 15 x 0.7  (18 x 0.7)
3 360 18 x 0.7
4 480 22 x 0.8
5 600 22 x 0.8
6 720 22 x 0.8
7 840 28 x 0.8
8 960 28 x 0.8

Zaštita od pregrijavanja kod stagnacione temperature

Prema Europskom standardu EN 12.976 solarni termalni sustav treba biti oblikovan tako da produženo sunčevo zračenje bez iskorištavanje topline ne smije izazivati bilo kakvu situaciju koja će zahtijevati od korisnika dopunsku specijalnu akciju da bi on vratio sustav u normalnu funkciju.
Sistem se može štititi od pregrejavanje na jedan od sledećih načina:

 1. U spremniku je postignuta maksimalna temperatura od 60oC, ali i dalje postoji sunčevo zračenje. Isključenje crpkee omogučuje da fluid u kolektoru se zagrije do stagnacione temperature i počne isparivati. Fluid ekspandira u dobro dimenzionisau ekspanzionu posudu. Važno je napomenuti da ispareni solarni medij ne smije izići is automatskog zračnog ventila. Ovo omogućuje zatvoreni ventil ispred automatskog zračnog ventila. Na slici je prikazana situacija gdje fluid u uvjetima stagnacije dostigao bi točku ključanja, koja zavisi od tlaka u sustavu.

Na slici je prikazana situacija gde fluid u uslovima stagnacije dostigao bi tačku ključanja, koja zavisi od pritisak u sistemu.

Ekspanziona posuda treba biti dobro dimenzionisana da bi prihvatila zapremninu fluida koja je istisnuta is kolektora na račun formirane pare. U suprotno povećanje tlaka prouzrokovao bi aktiviranje sigurnosnog ventila tako da bi se tlak u sustavu smanjio nakon podlađivanja. Pritisak na sigurnosnom ventilu trebalo bi biti podešen na 6 do 8 bar.

 • Proračun za membranska (zatvorena) ekspanziona posuda:

Prvo određujemo zapremninu sustava:

  VA = VIT + VP + VK + VCM

  VIT – izmjenjivač
  VP – crpka
  VK – kolektori
  VCM - cijevna mreža

Proračun za predtlak na ekspanziji obavlja se po sledeću formulu:

  P0 =(hstat/10) + Pd

  Pd – tlak pare glikola
  hstat – satička visina kolektora

Potrebna nominalna zapremnina ekspanzione posude je:

  Vn,min =  (n × VA + VK + 0.1 × VCM) × (Pe +1)/ (Pe – P0)

  Pe – krajni tlak u ekspanzionoj posudi

  Pe = 0,9 x Psv

  Psv – pritisak na koji reaguje sigurnosni ventil

Prikazan gore režim rada solarnih termalnih sustava funkcionira u uvjetima stalnog stresa. Drugim riječima, ako stagnacija ili stvaranje pare javlja se često, solarni fluid ce biti degradiran (izgubljene osobine i vijek trajanja) brže.

Da bi se izbjegao ili smanjio ovaj teret, možemo preuzeti sljedeće akcije:

 1. Kod malih i velikih sustava, kao primarna zaštita od stagnacije može se koristiti l lončić u kojem kondenzira formirana para u početnu fazu stangancije. Isti postavlja se neizolirani na proširenje cijevi, ispod automatski zračni ventil na vrhu kolektora (Crt.1).


  Crt.1

 2. Kolektor se postavlja sa veći kut nagiba, ne samo u cilju da se smanji pregrijavanje i broj stagnacija u ljeto, već i povećanje efikasnosti istog u zimskim uvjetima rada.
 3. Tijekom praznika i godišnjih odmora otvaraju se nepovrat ventili i crpka radi neprekidno i danju i noću (regulirano pomoću digitalne diferencijalne automatike), pri tome spremnik podlađuje se noću - dopunska potrošnja električne energije.
 4. Kod drainback sustava isključenjem pumpe omogučava se skupljanje solarnog fluida u dodatnom drainback posudi (Crt.2)


  Crtež 2

 5. Ako je moguće, višak topline može se koristiti za zagrijavanje bazena itd.. Ako je to nemoguće, onda višak topline upućuje se na izmjenjivač topline (radijator, cijevni registar, bakarni kotur, termokonvektor itd.) koji je smješten na podkrovlje, u podrumu ili se toplina predaje na drugi medij, gdje se dalje može iskoristiti.

 

 

Loading...

 Close

Click to enlarge