Tehnička podrška

Pritisak u sistemu se neprekidno smanjuje

ne
Dali je ventil ispod automatskog
zračnog ventila zatvoren - (crt.1).
da
 

Zatvorite ga i povećajte pritisak
(preporučani radni pritisak – 3 bar ).

da
Solarni fluid ističe iz sigurnosnog ventila.
ne
 

Defektna ekspanziona posuda.

Ekspanziona posuda je isključena iz sistema.

Ekspanziona posuda je nepravilno dimenzionisana - mala. Ponovo izračunati. Instalirajte dodatne posude ukoliko je potrebno.

Predpritisak u ekspanzionoj posudi je previsak (nizak).

Pritisak u sistemu je previsak (ako je potrebno smanjite ga).

Nepravilno dimenzionisan sigurnosni ventil (suviše niskog pritiska - . npr. Sigurnosni ventil 3 bara, i neophodan je od 6 ili 8 bara ). Zamenite ga

ne
Dali je solarni krug hermetičan.
(Proveriti sve spojeve na hermetičnost).
   

Ispraznite sistem, popravite loše varove. Opet napunite i obezvazdušite sistem.

Koliko je sistem bolje obezvazdušen, toliko će biti manji broj grešaka izazvanih prisustvom vazduha u sistemu.
Obezvazdušavanje najbolje se postiže pumpanjem solarnog fluida kroz solarnog sistema i kroz jedan rezervoar pun sa istog fluida, dok mehurići ne presanu izlaziti.
■ Varijacija pritiska od 1-2 bar, usled temperaturne razlike u toku rada sistema je normalna.
■ Pritisak u sistemu ne treba pasti ispod vrednosti statičkog pritiska
+ 0.5 bar. U suprotnom, to stvara vakuum u gornjim delovima sunčevog sistema , što stvara uslove za usisavanje vazduha u njemu.


crtež 1

Sunčevo zračenje postoji, pumpa ne radi

ne
Dali je displej automatike aktivan
(osvetleni LED).
da
 

Automatika nema napajanje.
Proverite kabel za napajanje i osigurače.

da
Postignuta maksimalna temperatura u bojleru
ne
 

Proveri maksimalnu temperaturu u bojleru u podešavanja u automatiku.

Preporučeni:
  ■ Bojler - tmax = 60°C ( crt. 1 )
  ■ Buffer - tmax = 90°C ( crt.2 )

(Podesiti, ako je potrebno).

da
Dali pumpa radi ako je uključimo ručno.
ne
 

Diferencijalna temperaturna razlika je previsoka (preporučuje se: Δt = 5 ÷ 8 °C).
Proverite!

Temperaturni senzor - sonda je neispravan ili loše postavljen.

da
Dali automatika uključuje pumpu?
ne
 

Pumpa je blokirana!

Osovina pumpe je blokirana. Okrenuti osovinu (bez napajanja)

U Pumpi ima nečistoća . Očistiti pumpu.

Ako nema efekta, zameniti pumpu.

Automatika u defektu.

Drugi razlozi:

 • Bojler je zagrejan, ali ni je dostignuta maksimalna temperatura.Sunčevo zračenje nije dovoljno da se postigne potrebna diferencijalna temperaturna razlika za uključenje pumpe. Ponašanje sistema u ovom slučaju je zadovoljavajuće.


crtež 1


crtež 2

Temperaturna razlika između bojlera i kolektora je previsoka

ne
Dali pumpa radi.
da
 

Dali je postignuta maksimalna temperatura u bojleru.

Preporučeno:
  ■ Bojler -  tmax = 60°C
  ■ Buffer    -  tmax = 90°C

Da. Funkcija normalna.
Ne. Proverite podešavanje automatike. Koregirati, ako je potrebno.
Dali pumpa radi.
Ne. Proverite pumpu i automatiku (tab. 1.2)

ne
Dali merač protoka očituje protok?
da
 

Vazduh u sistemu. Obezvazdušite sistem.

ne
Dali je protok zadovoljavajući:
- Preporučeni protok za kolektore Euroterm ESK 2.5 SB
  ■ High flow sistemi: Q = 40 l/h/m²
  ■ Low flow sistemi:Q = 10 ÷ 15 l/h/m²
da
 

Povečajte protok.

da
Temperatura na povratku je gotovo jednaka kao i ona na potisku.
ne
 

Izmenjivač toplote je blokiran od nečistoća, ili je malen. Očistiti ili zameniti ga ako je malen.

Proverite konekcije:
  ■ Topla - gore
  ■ hladna - dole

Temperaturna razlika:

 • High flow sistemi: Δt = 10 K
 • Low flow sistemi: Δt = 30 K

Pumpa radi ali merač protoka ne pokazuje protok

ne
Da li su svi ventili otvoreni.
da
 

Otvorite ih i osigurajte se u njihovim daljem funkcionisanje.

da
Vazduh u sistemu (najverovatnije). Obezvozdušite sistem.
Dali merač protoka pokazuje protok (crt.1) ?
ne
 

Proverite pritisak u sistemu.

da
Blokirani hvatač nečistoća.
ne
 

Očistite hvatača nečistoće.

da
Blokirani nepovratni ventil (preporučuje se korišćenje nepovratnih ventila sa oprugom - crt.2)
   

Zamenite ga.

Odušavanje sistema, zbog riska od formiranja pare u vreme velikog sunčevog zračenja, treba da se uradi ako je moguće, rano ujutru ili kasno popodne. Postupak za oduška sistem je sledeći:

 1. Otvorite sve ventile.
 2. Povećajte pritiska u sistemu pomoću pumpe za punjenje.
 3. U radu pumpe dodajte kratke pulsirajuće periode maksimalnom snagom.
 4. Ako je potrebno otvorite šraf pumpu, ispustite vazduh i ponovo zatvorite.
 5. Zatvorite sve ventile ( pod automatski vazdušnih ventila ), posle uspešno odušavanja.


crtež 1


crtež 2

Temperatura vode u bojleru znatno se smanjuje preko noći, iako nema potrošnje tople vode

da
Dali pumpa radi noću.
ne
 

Proverite dali automatika i sonde – senzori pravilno funkcioniraju.

da
Temperatura u kolektoru je viša od ambientalne temperature noću.
ne
 

Proverite nepovratne ventile na potisu i povratku.

da
Toplotna izolacija bojlera je nedovoljna.
ne
 

Pojačajte toplotnu izolaciju.

ne
Dali je izolacija dobro priljepljena na zidove bojlera.
da
 

Priljepiti ispravno.

ne
Dali su svi priključci dobro izolovani.
da
 

Izolovati.

da
Cirkulaciona pumpa radi previše dugo.
ne
 

Koregirajte podešavanja u automatici.

da
Isključite pumpu i zatvorite ventil za vodu. Dali su manji gubitci u bojleru?
ne
 

Očistite nepovratne ventile (promeniti, ako je potrebno)
Dali su manji gubitci u bojleru?

Prirodna cirkulacija u liniji je prejaka.
Insatlirati jači nepovranti ventili ili insatlirati elektromotorni ventil posle pumpe.
Elektromotorni ventil je otvoren dok pumpa radi. U suprotnom je zatvoren.
Pumpa i elektromotorni ventil trebaju biti paralelno električno povezani. Opet pustiti pumpu da radi.

Sistem funkcioniše normalno, ali temperatura u bojleru je niska

ne
Dali je dobro dimenzionisana cevna mreža (Tab.1).
da
 

Proveriti i koregirati.

ne
Dali je dobro i potpuno izolovana cevna mreža.
da
 

Potpuno izolovati.

da
Dali je oštećena izolacija koja je izložena spoljnim uticajima (preporučljivo je da bude obložena aluminijumskog lima).
ne
 

Koregirati. Upotrebljuje se izolacija sa zaštitnim UV slojom kao i zaštićena od mehaničke uticaje ili da već postavljena izolacija bude opšivena aluminijumskog lima.

ne
Dali je kompletna armatura dobro izolovana.
   

Izolovati.

 

Broj kolektora Protok  Dimenzija cevi
/ l/h mm
1 120 15 x0.7
2 240 15 x 0.7  (18 x 0.7)
3 360 18 x 0.7
4 480 22 x 0.8
5 600 22 x 0.8
6 720 22 x 0.8
7 840 28 x 0.8
8 960 28 x 0.8

Zaštita od pregrevanja kod stagnacione temperature

Prema Evropskom standardu EN 12976 solarni termalni sistem treba biti dizajniran tako da produženo sunčevo zračenje bez iskorišćavanje topline ne sme da izazove bilo kakvu situaciju koja će zahtevati od korisnika dopunsku specijalnu akciju da bi on vratio sistem u normalnu funkciju.
Sistem se može štititi od pregrejavanje na jedan od sledećih načina:

 1. U bojleru je postignuta maksimalna temperatura od 60⁰C,ali i dalje postoi sunčevo zračenje . Isključenje pumpe omogučuje da fluid u kolektoru se zagreje do stagnacione temperature i počne isparivati. Fluid ekspandira u dobro dimenzionisanu ekspanzionu posudu.Važno je napomenuti da ispareni solarni medij ne sme izaći is automatskog vozdušog ventila.Ovo omogućuje zatvoreni ventil ispred avtomatskog vozdušnog ventila.

Na slici je prikazana situacija gde fluid u uslovima stagnacije dostigao bi tačku ključanja, koja zavisi od pritisak u sistemu.

Ekspanziona posuda treba biti dobro dimenzionisana da bi prihvatila zapremninu fluida koja je istisnuta is kolektora na račun formirane pare. U suprotno povećanje pritiska prouzrokovao bi aktiviranje sigurnosnog ventila tako da bi se pritisak u sistemu smanjio posle padlađivanja. Pritisak na sigurnosnom ventilu trebalo bi biti podešen na 6 do 8 bar

 • Proračun za membranska (zatvorena) ekspanziona posuda:

Prvo određujemo zapremninu sistema:

  VA = VIT + VP + VK + VCM

  VIT – izmenjivač
  VP – pumpa
  VK – kolektori
  VCM  - cevna mreža

Proračun za predpritisak na ekspanziji obavlja se po sledeću formulu:

  P0 =(hstat/10) + Pd

  Pd – pritisak pare glikola
  hstat – satička visina kolektora

Potrebna nominalna zapremnina ekspanzione posude je:

  Vn,min =  (n × VA + VK + 0.1 × VCM) × (Pe +1)/ (Pe – P0)

  Pe – krajni pritisak u ekspanzionoj posudi

  Pe = 0,9 x Psv

  Psv – pritisak na koji reaguje sigurnosni ventil

Prikazan gore režim rada solarnih termalnih sistema funkcioniše u uslovima stalnog stresa. Drugim rečima, ako stagnacija ili stvaranje pare javlja se često, solarni fluid će biti degradiran (izgubljene osobine i vek trajanja) brže.

Da bi se izbegao ili smanjio ovaj teret, možemo preduzeti sledeće akcije:

 1. Kod malih i velikih sistema, kao primarna zaštita od stagnacije može se koristiti l lončić u kome kondenzuje formirana para u početnu fazu stangancije. Isti postavlja se neizolovan na proširenje cevi, ispod automatski vozdušni ventil na vrhu kolektora (Crt.1).


  Црт.1

 2. Kolektor se postavlja sa veći ugao nagiba, ne samo u cilju da se smanji pregrevanje i broj stagnacija u leto, već i povećanje efikasnosti istog u zimskim uslovima rada.
 3. Tokom praznika i godišnjih odmora otvaraju se nepovrati ventili i pumpa radi neprekidno i danju i noću (regulisano pomoću digitalne diferencijalne automatike), pri tome bojler podlađuje se noću – dopunska potrošnja električne energije.
 4. Kod drainback sistema isključenjem pumpe omogučava se skupljanje solarnog fluida u dodatnom drainback posudi (Crt.2)


  Crtež 2

 5. Ako je moguće, višak topline može se koristiti za zagrijavanje bazena itd. Ako je to nemoguće, onda višak topline upućuje se na izmenjivač toplote (radijator, cevni registar, bakarni kotur, termokonvektor itd) koji je smešten na podkrovlje, u podrumu ili se toplota predaje na drugi medij, gde se dalje može iskoristiti.

 

 

Loading...

 Close

Click to enlarge